* Thời gian hoạt động:

=> 7h đến 23h

 Tôi muốn nhận thư điện tử từ nhà hàng Sanfulou Shushi